Ödüllü Kitap Okuma Yarışması Şartnamesi


PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI -PURSAKLAR KAYMAKAMLIĞI  VE

PURSAKLAR İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TARAFINDAN ORTAK YÜRÜTÜLEN

İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİ İLE VELİLER - HALK ARASINDA YAPILACAK OLAN

PURSAKLAR KİTAP OKUYOR-2017 YARIŞMA ŞARTNAMESİ

 

AMAÇ:

1. Kitap okumayı sevdirmek

 2. Öğrencilere ve halkımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırmak

3. Öğrencilerin kelime dağarcığını zenginleştirmek

4. Türkçeyi doğru, güzel, etkili kullanma becerisini geliştirmek

5. Okuduğunu anlayabilmek, anladığını yorumlayabilmek

6. Boş vaktin anlamlı ve verimli kullanılması

7. Bilgili olma, doğruyu yanlışı ayırt etme, özgüven sahibi olma, empati kurabilme vb. konularda öğrencilerin kişilik gelişimlerine katkıda bulunmak.

8. Gelişen teknolojinin yanlış kullanılması sonucu, gençler arasında düşen kitap okuma oranını artırarak ömür boyu devam eden bir alışkanlık haline getirmek.

9. Kitap okumanın beynin gelişimine yüksek oranda katkı sağlaması sebebiyle kitap okumayı günlük yaşamın vazgeçilmezi haline getirmek.

 

YARIŞMANIN DAYANAĞI:

         Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin 22. Maddesi (Sosyal etkinlikler ve diğer ders faaliyetleri kapsamında öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliştirmelerine, kendilerine güven duyabilmelerine, sosyal ilişkilerde anlayışlı ve saygılı olabilmelerine, bilimsel düşünce ve inceleme alışkanlığı kazanabilmelerine imkân sağlamak amacıyla çeşitli yarışmalar düzenlenir.)

KAPSAM:

a) Resmî ve Özel İlkokulların 3 ve 4. sınıf öğrencileri arasında yapılacaktır.

b) Resmî ve Özel Ortaokulların 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri arasında yapılacaktır.

c) Resmî ve Özel Liselerin 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri arasında yapılacaktır.

d) Velilerimiz ve halk

 

GENEL ŞARTLAR:

 

 1. Yarışma 4 kategoride yapılacaktır. (3.4. sınıflar,5.6.7.8. sınıflar, 9.10.11.12. sınıflar, veliler ve halk)

 

 1. Her kategori için ayrı kitaplar Pursaklar Belediyesi Kültür Komisyonu tarafından belirlenmiştir.

 

 1. Yarışma süreci 25.12.2016-11.05.2017 tarihleri arasındadır.

 

 1. 11.05.2017’de bütün katılımcı öğrenciler ve halkımıza aynı anda ortak sınav uygulaması yapılacaktır.

 

 1. Sınavda katılımcıların elinde kalem, silgi ve vb. malzemeler dışında hiçbir malzeme olmayacaktır.

 

 1. Şartlara uymayan yarışmacıların yarışma hakkı tutanakla belirlenerek iptal edilecektir.

 

 1. Yarışma başladıktan sonra hiç kimse yarışmaya alınmayacaktır.

 

 1. Soru ve cevap anahtarları, İlçe Komisyonunca bir gün önce kapalı poşete konarak mühürlenecektir.

 

 1. Yarışma günü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yarışma komisyonu poşetteki soruları getirip salon başkanına teslim edecektir.

 

 1. Yarışma ile ilgili genel bilgiler yarışma salonunda öğretmenlerce okunacaktır.

 

 1. İlçe sınavlarında merkezi sistem sınav yönergesi şartları uygulanacaktır.

 

 1. Her sınıfta 2 öğretmen gözetmen olarak bulunacaktır.

 

 1. Okul Müdürlükleri, Edebiyat, Türkçe öğretmenleri ve sınıf öğretmenlerinden oluşturulan komisyona okula verilen 2 kitaptan (EK-9) listedeki kitaplardan soru hazırlatacaktır.Okul komisyonu kendisine verilen her kitaptan 20 olmak üzere toplam 40 soru hazırlayacaktır.Okul içi komisyonlar, en az 3 en fazla 5 öğretmenden oluşacaktır.
 2. Hazırlanan sorular listelerdeki okunacak kitaptaki bilgiye bağlı kalınarak, kitabın konusu, yeri, zamanı, yazarı, şahıslar, olaylar vb. konuları kapsayacaktır.
 3. Okulda kurulacak komisyon hazırlanan sorular içinden kaliteli ve özenli hazırlanmış olanları seçecektir.Özensiz,internetten kopya edilmiş soru gönderen okullara Müdürlüğümüzce geri dönüş yapılacaktır.Sorular cevaplayacak öğrenci seviyesi göz önünde bulundurularak hazırlanacaktır.

 

 1. Pursaklar Kitap Okuyor Yarışmasında:

    Tüm ilkokullar, tüm ortaokullar ve tüm liseler kendilerine bildirilen kitapların her biri için (EK-9 listeden okul kendisinin soru hazırlayacağı kitapları öğrenecektir.) 20 (yirmi) soru hazırlayacaktır.Hazırlanan sorular, dijital ortamda soru öneri formu (ilkokul-ortaokul için EK.1)(Lise ve Halk kategorisi için EK.2) doldurularak üzerinde okulun adının yazdığı cd’yi en geç 24 Şubat 2017 Cuma tarihine kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro-3(Kültür Bölümü)e elden teslim edeceklerdir.

 

NOT:

Her okula soru hazırlayacağı 2 kitap Pursaklar Belediyesi tarafından hediye edilecek,okullar bu kitapları 25/12/2016 tarihinden itibaren İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro-3(Kültür Bölümü)ten bir idarecileri aracılığı ile imza karşılığı alabileceklerdir.

 

 

ÖĞRENCİ

16. Sınava yalnız Pursaklar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullardan öğrenciler katılabilir.

17. Öğrencilerin kitap okuma takipleri süreç içinde Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Sınıf Rehber öğretmenleri tarafından yapılacaktır.

18. Okullarda her şubenin sınıf öğretmeni, yarışmaya katılacak öğrencilerin takibini bizzat kendisi yapacak; öğrenci listeleri(EK-4), Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinde toplanacaktır.

19. Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Sınıf Rehber öğretmenleri, yarışmalardan sorumlu müdür yardımcısı; gerekli hatırlatmaların yapılması ve sürecin yürütülmesinden sorumludurlar.

20. Sınava katılacak öğrenci listesi 25.12.2016 tarihinden itibaren sıkı bir şekilde takip edilerek 24.02.2017 tarihine kadar müdürlüğümüze bildirilecektir.

21.İlkokul ve ortaokullar için hazırlanan sorular çoktan seçmeli ve 4 seçenekten oluşacaktır ve 4 yanlış 1 doğruyu götürecektir.

22.İlkokul öğrencilerine (EK-6),ortaokul öğrencilerine(EK-7)listede belirlenen 10 kitabın tamamından soru sorulacaktır.

23.İlkokul ve ortaokullar için hazırlanan sorular tüm kitaplardan seçilmiş 100 (yüz) sorudan oluşacaktır.

24.Liseler ve halkımız için hazırlanan sorular çoktan seçmeli olacak ve 5 seçenekten oluşacaktır ve 4 yanlış 1 doğruyu götürecektir.

25. Lise ve dengi okul öğrencileri ile veli ve halk kategorilerine (EK-8) listede belirlenen 10 kitabın tamamından soru sorulacaktır.

26. Lise ve dengi okul öğrencileri ve velileri arasında yapılan yarışma her kitaptan eşit sayıda sorulan toplam 100 (yüz) sorudan oluşacaktır.

27. Her yarışmanın da yarışma süresi 120 dakikadır.

28. İlkokul,ortaokul,lise ve dengi okullar ile veli-halk kategorisi için her soru 1 puandır.

29. Yarışmaya katılacak öğrenciler normal okul kıyafeti ile katılacaktır.

 

VELİLERİMİZ VE HALK:

30.Veliler ve halk, lise öğrencileri ile aynı kitaplardan sorumludur.

31.Şartlara uymayan yarışmacıların yarışma hakkı tutanakla belirlenerek iptal edilecektir.

32.Veliler ve halk başvuru yaptığı okulda sınava girecektir.

33.Öğretmenler yarışmaya katılımcı olarak başvuru yapamayacaklardır.

 

BAŞVURU:

1- Yarışmaya şartnamede belirtilen hususlara uygun olan tüm okulların katılması hedeflenmektedir.

 

2- Öğrenci, yarışmaya katılmak için öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne, sınıf öğretmeni vasıtasıyla listeye adını yazdırarak başvuracaktır.

 

3- Halkımız; yarışmaya katılmak için Pursaklar bölgesine bağlı  okullardan herhangi birinde form(EK-3) doldurarak başvuracaktır. Formda adı soyadı, telefon numarası, başvurunun yapıldığı okulun bulunması yeterlidir. Okul müdürlüğü başvuru formlarına göre ayrıca liste (EK-5) dolduracak,İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne formları listesiyle birlikte en geç 24.02.2017 tarihine kadar elden İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro-3(Kültür Bölümü)e teslim edecektir.

4-Veli ve halk başvurularından okul müdürünün belirleyeceği müdür yardımcısı sorumludur.

 

SINAV YERİ:

 

Veliler ve Halk:

 

Veliler ve halk başvurmuş olduğu okullarda sınava gireceklerdir. Sınav yeri değişikliği gerekli görüldüğü takdirde Pursaklar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro-3(Kültür Bölümü) tarafından yapılacak ve okul müdürlüklerine bildirilecektir.

 

Öğrenci:

Öğrenciler kendi okullarında sınava girecek, müdürlüğümüz tarafından gerekli denetim yapılacaktır.

 

 

PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER

1-Her sınıfa 10 adet kitaptan oluşan kitap seti hediye edilecektir.Yarışmada sorulacak sorular bu kitaplar esas alınarak hazırlanacaktır.

2-Soru kitapçıkları ve optik formların basımı

3-Optik formların okutulması

4-Hediyelerin temini

 

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK İŞLEMLER

1- Yarışmanın yapılması ile ilgili her türlü yazışmalar yapılıp gerekeli Kaymakamlık onayı alınacaktır.

2-Yarışmalardaki tüm kural ve davranışlar merkezi sistem sınav yönergesi şartlarına göre yapılacaktır.

3-Yarışma sınavında görev alacak olan öğretmen sayısı  ve yarışma sınavının kaç salonda gerçekleştirileceği öğrenci sayısına göre okul müdürü tarafından belirlenecektir.

4- Sorular optik okuyucu ile okutulacak , sonuçlar ilan edildikten sonra itiraz kabul edilmeyecektir.

5- Sınavdan 3 saat önce soru kitapçıkları bizzat okul müdürleri  tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro-3 (Kültür Bölümü)nden imza karşılığı alınacaktır.

6- İlçede hazırlanan sorular, bir havuzda toplanarak, karma soru kitapçığı oluşturulacaktır.

7- Yarışmaya katılan öğrenciler kendi okulunda,veli ve halk ise başvurduğu okulda yarışmaya girecektir.

8-Sınav sonucunda meydana gelebilecek eşitlik durumlarında standart sapma hesaplanmak suretiyle başarı sıralaması belirlenecektir.

9- Okullar yarışmaya katılacak kişi sayılarını ve isimlerini İlçe Milli Eğitim Kültür Bölümü’ne sınavdan iki ay önce gönderecektir.

10- Bu şartnamede belirtilen hususları yer, zaman şahıs olarak (gerektiğinde tüm şartları)Pursaklar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü değiştirme yetkisine sahiptir.

11- Bu şartnameyi Pursaklar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yürütür.

 

 

 

 

 

 

YARIŞMA ÖDÜLLERİ:

ÖDÜLLER

 

3,4  SINIF ÖĞRENCİLERİ

 

5, 6, 7, 8 SINIF ÖĞRENCİLERİ

 

1. DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR

2. TABLET

3. DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ

 

 

1. DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR

2. TABLET

3. DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ

 

 

9, 10, 11, 12 SINIF ÖĞRENCİLERİ

 

VELİLER VE HALK

 

1. DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR

2. ANDROİD CEP TELEFONU

3. TABLET

 

 

1. DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR

2. ANDROİD CEP TELEFONU

3. TABLET

 

 

 

YARIŞMA TAKVİMİ:

S.NO:

ETKİNLİK:

TARİH:

1

Yarışmanın okullara duyurulması

09.12.2016

2

Kitapların okullara dağıtılması

25.12.2016

3

Soru hazırlayacak öğretmenler için okul temsilcisinin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden soru hazırlayacakları kitapları alması

25.12.2016

4

Soruların Teslim Edilmesi

24.02.2017

5

Sınava katılacakların listelerinin teslim edilmesi

24.02.2017

6

Sınav Kitapçıklarının okul müdürleri tarafından alınması

11.05.2017

Saat:07.00

7

Yarışma Tarihi

11.05.2017

Saat: 10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK - 1

PURSAKLAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PURSAKLAR KİTAP OKUYOR YARIŞMASI

 İLKOKUL VE ORTAOKUL KATEGORİSİ SORU ÖNERİ FORMU

 

OKULU

 

ÖĞRETMEN ADI SOYADI

 

TELEFON

 

E – POSTA

 

SORULARIN HAZIRLADIĞI KİTAP ADI

 

 

SORU  :

A)

B)

C)

D)

 

SORU  :

A)

B)

C)

D)

 

SORU   :

A)

B)

C)

D)

 

 

EK-2

PURSAKLAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PURSAKLAR KİTAP OKUYOR YARIŞMASI

LİSE-VELİ-HALK KATEGORİSİ SORU ÖNERİ FORMU

 

 

OKULU

 

ÖĞRETMEN ADI SOYADI

 

TELEFON

 

E – POSTA

 

SORULARIN HAZIRLADIĞI KİTAP ADI

 

 

SORU  :

A)

B)

C)

D)

E)

 

 

 

 

SORU  :

A)

B)

C)

D)

E)

 

 

 

 

EK-3

                        PURSAKLAR KİTAP OKUMA YARIŞMASI VELİ VE HALK KATILIM FORMU

 

ADI SOYADI:

 

ADRESİ:

 

TELEFON NUMARASI:

 

BAŞVURULAN OKUL:

 

 

                Yukarıda belirtilen kişi okuma yarışmasına katılacaktır.

 

      1. İlkokul  Velisiyim :

      2. Ortaokul Velisiyim:

      3. Lise Velisiyim:

      4. Öğrenci Velisi Değilim:

      

      Velisi olduğum öğrencinin;

       Adı Soyadı:

       Numarası, Sınıfı:

       Okulu:                                  

                                                                                                                         Onaylayan

                                                                                                                         Adı Soyadı

                                                                                                                          İmza

 

 

 

 

 

 

 

 

EK- 4

OKULLARDAN KİTAP OKUMA YARIŞMASINA KATILACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ

OKUL ADI:

SIRA

 

ÖĞRENCİNİN

ADI SOYADI

SINIFI

NUMARASI

İMZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK- 5

OKULLARDAN KİTAP OKUMA YARIŞMASINA KATILACAK VELİ VE HALK  LİSTESİ

OKUL ADI:

SIRA

ADI SOYADI

TELEFON NUMARASI

İMZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK- 6

İLKOKUL KATEGORİSİ KİTAP LİSTESİ

SIRA

KİTABIN ADI

1

EN GÜZEL NASRETTİN HOCA FIKRALARI                                          

2

AYA YOLCULUK                                                                   

3

MESNEVİ’DEN SEÇMELER

4

PETER PAN                                                                            

5

SEKSEN GÜNDE DEVR-İ ALEM                                             

6

BİLMECELER                        

7

POLYANNA         

8

TOM SAWYER

9

MUTLU PRENS                                                                      

10

TEKERLEMELER

 

 

 

 

 

 

 

 

EK- 7

ORTAOKUL KATEGORİSİ KİTAP LİSTESİ

SIRA

KİTABIN ADI

1

VATAN YAHUT SİLİSTRE

2

KELİLE VE DİMNE

3

KÜÇÜK PRENS

4

MONTE KRİSTO KONTU

5

ÖMER SEYFETTİN’DEN SEÇMELER

6

ÜÇ SİLAHŞÖRLER

7

DEYİMLER

8

DEDE KORKUT HİKAYELERİ

9

ROBİNSON CRUOSE

10

TÜRKÜLERDEN SEÇMELER

 

 

 

 

 

 

 

EK- 8

LİSE VE HALK KATEGORİSİ KİTAP LİSTESİ

SIRA

KİTABIN ADI

1

ARABA SEVDASI

2

ŞEHİR MEKTUPLARI

3

EYLÜL

4

İKİ ŞEHRİN HİKAYESİ

5

İNSAN NE İLE YAŞAR

 

6

KUTADGU BİLİG

7

YUNUS EMRE’DEN SEÇMELER

8

FELATUN BEY İLE RAKIM EFENDİ

9

SUÇ VE CEZA

10

BABALAR VE OĞULLAR

 

 

 

 

 

 

EK- 9 OKULLARIN SORU HAZIRLAYACAKLARI KİTAP LİSTESİ

OKUL ADI

İLKOKUL

SORU HAZIRLANACAK KİTABIN ADI

SORU SAYISI

AYYILDIZ İKOKULU

VATAN YAHUT SİLİSTRE

KELİLE VE DİMNE

20

20

HAKAN AKBIYIK İLKOKULU

KÜÇÜK PRENS

MONTE KRİSTO KONTU

20

20

SATI ÖZTÜRK İLKOKULU

ÖMER SEYFETTİN’DEN SEÇMELER

ÜÇ SİLAHŞÖRLER

20

20

ÜLKER İLKOKULU

DEYİMLER

DEDE KORKUT HİKAYELERİ

20

20

AZMİ ERTUĞRUL İLKOKULU

TÜRKÜLERDEN SEÇMELER

ROBİNSON CRUOSE

20

20

ORTAOKUL

SORU HAZIRLANACAK KİTABIN ADI

SORU SAYISI

TURGUT ÖZAL ORTAOKULU

ARABA SEVDASI

ŞEHİR MEKTUPLARI

20

20

PURSAKLAR ŞEHİT AHMET ÖZSOY ORTAOKULU

EYLÜL

BABALAR VE OĞULLAR

20

20

ABDURRAHİM KARAKOÇ ORTAOKULU

İKİ ŞEHRİN HİKAYESİ

İNSAN NE İLE YAŞAR

20

20

SARAY ORTAOKULU

KUTADGU BİLİG

YUNUS EMRE’DEN SEÇMELER

20

20

FERİDE BEKÇİOĞLU ORTAOKULU

FELATUN BEY İLE RAKIM EFENDİ

SUÇ VE CEZA

20

20

LİSE

SORU HAZIRLANACAK KİTABIN ADI

SORU SAYISI

ANKARA PURSAKLAR FEN LİSESİ

EN GÜZEL NASRETTİN HOCA FIKRALARI

AYA YOLCULUK                                                                   

20

20

DEDE KORKUT ANADOLU LİSESİ

MESNEVİ’DEN SEÇMELER                                                                 

PETER PAN                                                                             

20

20

PURSAKLAR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

SEKSEN GÜNDE DEVR-İ ALEM

BİLMECELER                        

20

20

PURSAKLAR AYYILDIZ ANADOLU LİSESİ

POLYANNA

TOM SAWYER

20

20

GÜZİDE ÜLKER TİCARET MESLEK LİSESİ

MUTLU PRENS                                                                      

TEKERLEMELER

20

20

 

 

      ZİYA KELEŞ                               ŞENGÜL TEKE                        AYŞENUR MELEK EKİNCİ                  DENİZ BUCAK

KÜLTÜR KOMİSYONU                 KÜLTÜR KOMİSYONU                     KÜLTÜR KOMİSYONU                KÜLTÜR KOMİSYONU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 


© Tüm Hakları Saklıdır www.pursaklar.bel.tr Basın Yayın Müdürlüğü